Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0918

Jedinstvena oznaka izvora:

0918

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci

Sažetak izvora:

Generalni ubanistički plan grada Vinkovaca obuhvaća građevinsko područje grada Vinkovaca, koje se sastoji od dva naselja: naselje Vinkovci i naselje Mirkovci. Obuhvat Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca određen je Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 20/17., 39/19., i 125/19.), te člankom 33. i 196. Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18. i 6/20.). Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca sadržane su u Elaboratu Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, koji se sastoji od tekstualnog dijela, grafičkog dijela i obrazloženja. Planom su obuhvaćene slijedeće prostorne slojeve: - korištenje i namjena površina, - mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti, - prometna i komunalna infrastrukturna mreža (promet i poštanski i telekomunikacisjki sustav), - komunalna infrastrukturna mreža (Plinoopskrbni sustav, Elektroenergetski sustav, Vodoopskrbni sustav. Sustav odvodnje otpadnih voda) - uvjeti za korištenje i zaštitu prostora. Podaci su prikupljani u razdoblju od 2004. godine, kada je donešen Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca pa sve do objave zadnjih Izmjena i dopuna 21.07.2021. godine. Podatke prikuplja i njima upravlja te ih objavljuje Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Generalni urbanistički plana grada Vinkovaca je namijenjen svima zainteresiranim strankama sa navedenog područja i koristi se za izradu i ishođenje prostorno planske dokumentacije.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, dwf, pdf

Adresa izvora:

https://grad-vinkovci.hr/hr/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0059 - Grad Vinkovci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Naselje Vinkovci

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/23aff6ca-8328-429c-aa6d-6b439ba57a6f

Napomena:

"Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj: 06/06.
U tijeku je prva Izmjena i dopuna GUPVK, te će u obuhvatu imati naselje Vinkovci i naselje Mirkovci.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a