Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0920

Jedinstvena oznaka izvora:

0920

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima („Službeni glasnik Grada Vinkovaca“ 1/13.) obuhvaća određeno područje Vinkovaca u ovom slučaju prostor Sopota. Obuhvat Urbanističkog plana uređenja Sopot određen je Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 20/17., 39/19., i 125/19.), te člankom 33. i 196. Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18. i 6/20.). Plan je donešen 08.03. 2013. godine, u skladu s Prostornim planom uređenja grada Vinkovaca, utvrđuje slijedeće prostorne slojeve: - detaljna namjena površina, - režimi uređivanja prostora, - način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikcijskom infrastrukturom, - uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostor, te drugi elementi od važnosti za područje obuhvata Plana. Podaci su prikupljani u razdoblju od 2004. godine, pa sve do donošenja plana 08.03.2013. godine. Podatke prikuplja i njima upravlja te ih objavljuje Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima je namijenjen svima zainteresiranim strankama sa navedenog područja i koristi se za izradu i ishođenje prostorno planske dokumentacije.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, dwg, dwf

Adresa izvora:

https://grad-vinkovci.hr/hr/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0059 - Grad Vinkovci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

zona Sopot u Vinkovcima i zona Trbušanci u Vinkovcima

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c2b574d3-5285-4152-bb02-f9eb2aa00799

Napomena:

UPU Sopot: "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj: 01/13.
UPU Trbušanci: "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj: 02/13.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a