Općina Sokolovac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sokolovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0099

Jedinstvena oznaka subjekta:

0099

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sokolovac

OIB subjekta NIPP-a:

05607600712

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Tomislava Bardeka 8
48306 Sokolovac
pisarnica@sokolovac.hr
048/838-315
www.sokolovac.hr

Tomislav Nožar
pisarnica@sokolovac.hr
048/838-315

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/18, 50/20), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sokolovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Sokolovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0562 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sokolovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a