Općina Babina Greda
Prijava
Korisnik: Public

Općina Babina Greda

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0107

Jedinstvena oznaka subjekta:

0107

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Babina Greda

OIB subjekta NIPP-a:

45800936748

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Tomislava 2
32 276 Babina Greda

Tomislav Kopić
procelnik.babinagreda@gmail.com
032/855-945


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Babina Greda je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Babina Greda je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0695 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Babina Greda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a