Općina Kršan
Prijava
Korisnik: Public

Općina Kršan

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0110

Jedinstvena oznaka subjekta:

0110

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Kršan

OIB subjekta NIPP-a:

84077929159

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Blaškovići 12
52232 Kršan
opcina-krsan@pu.t-com.hr
052/378 222
052/378 223
www.krsan.hr

Milena Burul
milena.burul@krsan.hr
091/4 863 189

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Kršan je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u ‎Istarskoj županiji. Općina Kršan je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0570 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Kršan
0571 - Urbanistički planovi uređenja (UPU) općine - Općina Kršan
0572 - Detaljni planovi uređenja (DPU) općine - Općina Kršan
0573 - Registar nerazvrstanih cesta općine - Općina Kršan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a