Grad Rab
Prijava
Korisnik: Public

Grad Rab

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0115

Jedinstvena oznaka subjekta:

0115

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Rab

OIB subjekta NIPP-a:

09555102027

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Municipium Arba 2
51280 Rab
tajnica@grad-rab.com
051/777-480
051/724-777
www.rab.hr

Ines Pulić
ines.pulic@grad-rab.com

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Službeno glasilo jedinice područne (regionalne) samouprave (SN PGŽ15/04, 40/05, 18/07, 47/11, 19/16).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Rab je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u ‎Primorsko-goranskoj županiji. Grad Rab je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0582 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Rab
0785 - Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Raba
0786 - Jedinstvena baza podataka o javnim parkiralištima na području Grada Raba
0787 - Jedinstvena baza podataka o javno zelenim površinama na području Grada Raba
0788 - Jedinstvena baza podataka o javnoj rasvjeti na području Grada Raba

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a