Općina Dvor
Prijava
Korisnik: Public

Općina Dvor

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0116

Jedinstvena oznaka subjekta:

0116

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Dvor

OIB subjekta NIPP-a:

88983260227

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg bana Josipa Jelačića 10
44440 Dvor
www.dvor.hr

Ljerka Pavlović
gospodarstvo@dvor.hr

Nikola Trbulin
nikola.trbulin@dvor.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Općine Bizovac (br: 3/05, 3/10, 4/11, 4/13, 3/16).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Dvor je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Općina Dvor je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0583 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Dvor
0872 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Dvor
0873 - Detaljni plan uređenja općine - Općina Dvor

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a