Općina Klana
Prijava
Korisnik: Public

Općina Klana

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0120

Jedinstvena oznaka subjekta:

0120

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Klana

OIB subjekta NIPP-a:

41925068368

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Klana 33
51217 Klana
051808205
www.klana.hr

Ivana Vlaše
procelnik@klana.hr
0915706458

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Klana je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Općina Klana je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0591 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Klana

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a