Grad Varaždinske Toplice
Prijava
Korisnik: Public

Grad Varaždinske Toplice

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0130

Jedinstvena oznaka subjekta:

0130

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Varaždinske Toplice

OIB subjekta NIPP-a:

54177232254

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica dr. Franje Tuđmana 4
42223 Varaždinske Toplice
info@varazdinske-toplice.hr
042/634-350
042/634-340
http://www.varazdinske-toplice.hr/

Ivan Pokos
ivan.pokos@varazdinske-toplice.hr
099 2156 964

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Prostorni plan uređenja Grada Varaždinske Toplice,
Službeni vjesnik Varaždinske županije (br: 9/05., 23/08., 5/09., 5/10. i 12/15.),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Varaždinske Toplice je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Grad Varaždinske Toplice je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0603 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždinske Toplice
0604 - Nerazvrstane ceste Grada Varaždinske Toplice

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a