Općina Kapela
Prijava
Korisnik: Public

Općina Kapela

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0140

Jedinstvena oznaka subjekta:

0140

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Kapela

OIB subjekta NIPP-a:

39819228656

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Bilogorska 90
43203 Kapela
www.opcina-kapela.hr
043/884-178
043/884-265

Ivan Babec
opcina-kapela@bj.t-com.hr
043/884036

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Kapela je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Kapela je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0616 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Kapela

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a