Općina Sračinec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sračinec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0146

Jedinstvena oznaka subjekta:

0146

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sračinec

OIB subjekta NIPP-a:

01126367431

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Varaždinska 188
42209 Sračinec
042/712-110

Sandro Miko
opcina.sracinec@vz.t-com.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13., 52/18. I 50/20.),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sračinec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Sračinec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0678 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sračinec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a