Općina Vladislavci
Prijava
Korisnik: Public

Općina Vladislavci

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0148

Jedinstvena oznaka subjekta:

0148

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Vladislavci

OIB subjekta NIPP-a:

17797796502

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Tomislava 141
31404 Vladislavci
031/ 391-007

Tajana Habuš
vladislavci.tajnik@gmail.com
031/391-250

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13., 52/18. I 50/20.)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Vladislavci je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Vladislavci je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0638 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Vladislavci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a