Općina Levanjska Varoš
Prijava
Korisnik: Public

Općina Levanjska Varoš

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0151

Jedinstvena oznaka subjekta:

0151

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Levanjska Varoš

OIB subjekta NIPP-a:

41768774264

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Levanjska Varoš 70
31416 Levanjska Varoš
031 864 010
www.opcina-levanjska-varos.hr

Darko Šarić
opcina.levanjska.varos@gmail.com

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Levanjska Varoš je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Levanjska Varoš je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0903 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Levanjska Varoš

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a