Općina Lovas
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lovas

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0153

Jedinstvena oznaka subjekta:

0153

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lovas

OIB subjekta NIPP-a:

06939947940

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ante Starčevića 5
32237 Lovas
032/525-095
032/525-095
www.lovas.hr

Andrijana Bistrović
info@lovas.hr
032/525-096

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lovas je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u ‎Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Lovas je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0636 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovas

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a