Općina Molve
Prijava
Korisnik: Public

Općina Molve

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0156

Jedinstvena oznaka subjekta:

0156

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Molve

OIB subjekta NIPP-a:

61513207365

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg kralja Tomislava 11
48327 Molve
opcina-molve@kc.t-com.hr
www.molve.hr

Karolina Franjo i Nada Balogović
juo@molve.hr
048/892-024
091/4832-711

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju
(NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.),
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13., 52/18.,50/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Molve je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Molve je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1094 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Molve
1095 - Nerazvrstane ceste Općine Molve

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a