Općina Velika Ludina
Prijava
Korisnik: Public

Općina Velika Ludina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0157

Jedinstvena oznaka subjekta:

0157

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Velika Ludina

OIB subjekta NIPP-a:

02359032919

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Sv. Mihaela 37
44316 Velika Ludina
www.opcina-vludina.hr
044/658-935
044/658-21

Dražen Pavlović
opcina@ludina.hr
099/2020-501

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Velika Ludina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Općina Velika Ludina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0630 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Ludina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a