Općina Rakovec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Rakovec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0172

Jedinstvena oznaka subjekta:

0172

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Rakovec

OIB subjekta NIPP-a:

68010393610

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Rakovec 54
10 347 Rakovec
opcina-rakovec@rakovec.hr
01 2798-005
www.rakovec.hr

Milica Borko
opcina-rakovec@rakovec.hr
098 396 910

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
"Glasnik Zagrebačke županije", (broj 3/05, 4/07,
19/07, 14/08, 30/17 i 35/17).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Rakovec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Rakovec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0651 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Rakovec
0652 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Rakovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a