Općina Marina
Prijava
Korisnik: Public

Općina Marina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0188

Jedinstvena oznaka subjekta:

0188

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Marina

OIB subjekta NIPP-a:

84238675791

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ante Rudana 47
21222 Marina
021/889–088
021/796–541
www.marina.hr
tajnica@marina.hr

Mladen Bašić
referent@marina.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Marina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općina Marina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0672 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Marina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a