Općina Kolan
Prijava
Korisnik: Public

Općina Kolan

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0191

Jedinstvena oznaka subjekta:

0191

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Kolan

OIB subjekta NIPP-a:

63577538914

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan
023 698008

Marin Oštarić
projekti@kolan.hr
0993494596

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Kolan je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Općina Kolan je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0677 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Kolan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

17-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a