Općina Vuka
Prijava
Korisnik: Public

Općina Vuka

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0193

Jedinstvena oznaka subjekta:

0193

Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Vuka

OIB subjekta NIPP-a:

70217703378

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Osječka 83, Vuka
31403 Vuka
procelnik@opcina-vuka.hr
031/389-311
031/389-654
www.opcina-vuka.hr

Marijana Sertić
procelnik@opcina-vuka.hr
099 309 6202

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Vuka je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Vuka je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0681 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Vuka

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a