Grad Požega
Prijava
Korisnik: Public

Grad Požega

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0198

Jedinstvena oznaka subjekta:

0198

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Požega

OIB subjekta NIPP-a:

95699596710

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Sv. Trojstva 1
34000 Požega
info@pozega.hr
034 / 311 300
034 / 311 344
www.pozega.hr

Josip Lisjak
josip.lisjak@pozega.hr
034 / 311 316

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13., 52/18., 50/20.),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Požega je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Požeško-slavonskoj županiji. Grad Požega je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0708 - Nerazvrstane ceste Grada Požega
0709 - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požega
0710 - Registar komunalne infrastrukture Grada Požega
0711 - Prostorni planovi uređenja grada - Grad Požega
0999 - Nerazvrstane ceste Grada Požega - WMS - INSPIRE
1000 - Nerazvrstane ceste Grada Požega - WFS - INSPIRE
1009 - Nerazvrstane ceste Grada Požega - ATOM - INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 6 Katastarske čestice
I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

21-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a