Općina Peteranec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Peteranec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0200

Jedinstvena oznaka subjekta:

0200

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Peteranec

OIB subjekta NIPP-a:

86225237319

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Matije Gupca 13
48316 Peteranec
opcina-peteranec@kc.htnet.hr
048/636-289
wwww.peteranec.hr

Mirjana Balog
opcina-peteranec@kc.htnet.hr
095 2444 225Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije (br. 8/06, 11/07, 4/13 i 10/14).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Peteranec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Peteranec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0748 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Peteranec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

25-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a