Grad Rovinj-Rovigno
Prijava
Korisnik: Public

Grad Rovinj-Rovigno

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0202

Jedinstvena oznaka subjekta:

0202

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Rovinj-Rovigno

OIB subjekta NIPP-a:

25677819890

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Matteotti 2
52210 Rovinj-Rovigno
gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
052/805-205
www.rovinj-rovigno.hr

Dragana Marinić
dragana.marinic@rovinj-rovigno.hr
052/805-207

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno (br.: 9a/05, 06/12, 01/13-pročišćeni tekst, 07/13, 03/17, 07/17-pročišćeni tekst, 07/19 i 8a/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Rovinj-Rovigno je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Grad Rovinj-Rovigno je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0697 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Rovinj-Rovigno

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

26-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a