Grad Slatina
Prijava
Korisnik: Public

Grad Slatina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0206

Jedinstvena oznaka subjekta:

0206

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Slatina

OIB subjekta NIPP-a:

68254459599

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg sv. Josipa 1
33520 Slatina
gradska.uprava@slatina.hr
033/551-357
033/551-143
www.slatina.hr

Boris Presečan
boris.presecan@slatina.hr
099 275 1597

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Slatina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Grad Slatina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0703 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Slatina
1112 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Slatina
1113 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Slatina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a