Grad Buje-Buie
Prijava
Korisnik: Public

Grad Buje-Buie


XMLPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=220

Jedinstvena oznaka subjekta:

0212

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Buje-Buie

OIB subjekta NIPP-a:

19611257971

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Istarska 2
52460 Buje
052 772 122
052 772 158
info@buje.hr
www.buje.hr

Manuel Makovac
m.makovac@buje.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju
(NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.),
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13., 52/18.,50/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Buje-Buie je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Grad Buje-Buie je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0874 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-08-2020


Napomena: