Grad Buje - Città di Buie
Prijava
Korisnik: Public

Grad Buje - Città di Buie

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0212

Jedinstvena oznaka subjekta:

0212

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Buje - Città di Buie

OIB subjekta NIPP-a:

19611257971

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Istarska 2
52460 Buje
052 772 122
052 772 158
info@buje.hr
https://buje.hr/

Jelena Bojić
j.bojic@buje.hr
Upravni odjel za prostorno uređenje I upravljanje gradskom imovinom
052 772 122

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13., 52/18.,50/20).
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),


Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Grad Buje je utvrđena kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Istarske županije.

Grad Buje u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo,brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, predškolski odgoj, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Administrativno područje Grada Buja prostire se na 103,40 km² te se sastoji od 26 naselja s ukupno 5.182 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0874 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie
1251 - Urbanistički planovi uređenja Grada Buje-Buie
1252 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grad Buje-Buie
1253 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Buje-Buie
1271 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie - WMS
1272 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grad Buje-Buie - WMS
1273 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Buje-Buie - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a