Općina Čađavica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Čađavica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0219

Jedinstvena oznaka subjekta:

0219

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Čađavica

OIB subjekta NIPP-a:

94900102502

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kolodvorska 2
33523 Čađavica
opcina@opcina-cadjavica.hr
033/544-254
033/544-172
www.opcina-cadjavica.hr

Branimir Petrefai
komunalno@opcina-cadjavica.hr
099 350 8872

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Čađavica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Općina Čađavica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0718 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Čađavica
0719 - Registar komunalne infrastrukture Općine Čađavica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

02-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a