Općina Sveti Juraj na Bregu
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sveti Juraj na Bregu

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0239

Jedinstvena oznaka subjekta:

0239

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sveti Juraj na Bregu

OIB subjekta NIPP-a:

23610091824

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Pleškovec 29
40311 Lopatinec
nacelnik@svetijurajnabregu.hr
040/855 298
www.svetijurajnabregu.hr

Anđelko Nagrajsalović
nacelnik@svetijurajnabregu.hr
098/ 473 829

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Međimurske županije br. 4/06, 10/15 i 20/19, Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Službeni glasnik Međimurske županije br. 06/07,
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sveti Juraj na Bregu je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Međimurskoj županiji. Općina Sveti Juraj na Bregu je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0799 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Juraj na Bregu
0800 - Registar nerazvrstanih cesta Općine Sveti Juraj na Bregu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

23-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a