Općina Sveta Marija
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sveta Marija

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0244

Jedinstvena oznaka subjekta:

0244

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sveta Marija

OIB subjekta NIPP-a:

33141736361

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg bana Jelačića 1
40326 Sveta Marija
040 660 001
040 660 864
040 660 865
Ivanka Herc-Kaser
opcina@svetamarija.hr
099 466 00 01

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13, 52/18, 50/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sveta Marija je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Međimurskoj županiji. Općina Sveta Marija je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1096 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveta Marija

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a