Općina Grožnjan - Grisignana
Prijava
Korisnik: Public

Općina Grožnjan - Grisignana

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0250

Jedinstvena oznaka subjekta:

0250

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Grožnjan - Grisignana

OIB subjekta NIPP-a:

68316699336

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Umberta Gorjana 3
52429 Grožnjan - Grisignana
opcina@groznjan-grisignana.hr
052/776-349
052/721-131
www.groznjan-grisignana.hr

Valerija Dešković Mirosav
opcina@groznjan-grisignana.hr
052/776-349


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Grožnjan – Grisignana je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Grožnjan – Grisignana je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0856 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Grožnjan-Grisignana
0857 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Grožnjan-Grisignana
0858 - Registar komunalne infrastrukture - Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - Općina Grožnjan-Grisignana
0859 - Registar komunalne infrastrukture - javna parkirališa - Općina Grožnjan-Grisignana
0860 - Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Grožnjan-Grisignana
0861 - Registar komunalne infrastrukture - građevine i uređaji javne namjene - Općina Grožnjan-Grisignana
0862 - Registar komunalne infrastrukture- javna rasvjeta - Općina Grožnjan-Grisignana
0863 - Registar komunalne infrastrukture - groblja i krematoriji na grobljima - Općina Grožnjan-Grisignana
0864 - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan-Grisignana

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

21-10-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a