Općina Cestica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Cestica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0257

Jedinstvena oznaka subjekta:

0257

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Cestica

OIB subjekta NIPP-a:

92031563169

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Dravska 1a,
42208 Cestica
http://www.cestica.hr/,
opcina@cestica.hr

Mirko Korotaj
+385 (0)42 724-824,
+385 (0)42 724-825,

Gabriela Kos
+385 (0)42 724 824,
+385 (0)42 724 825,
+385 (0)91 1724 821

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Cestica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Cestica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0914 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Cestica
0915 - Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Cestica
0916 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Općina Cestica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

26-11-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a