Zavod za prostorno uređenje Sisačko - moslavačke županije
Prijava
Korisnik: Public

Zavod za prostorno uređenje Sisačko - moslavačke županije

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0258

Jedinstvena oznaka subjekta:

0258

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Zavod za prostorno uređenje Sisačko - moslavačke županije

OIB subjekta NIPP-a:

80519496359

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

regionalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg bana Josipa Jelačića 6,
44000 Sisak
zavod@zpusmz.hr
044 521 008
www.zpusmz.hr

Goran Šalić
goran.salic@zpusmz.hr
Odsjek za prostorno uređenje
044/ 521 008

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Zavod za prostorno uređenje SMŽ osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07.) i Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje SMŽ (SGSMŽ br. 03/08.) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja Sisačko - moslavačke županije. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) djelatnosti Zavoda su:

1. Izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe
prostornih planova područne (regionalne) samouprave,

2. Izrada izvješća o stanju u prostoru,

3. Vođenje informacijskoj sustava prostornog uređenja i upravljanje
njime u okviru svojih ovlasti,

4. Priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage
prostornih planova užih područja,

5. Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih
planova lokalne razine,

6. Druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i
Statutom Zavoda.

Zavod također može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju, te druge stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0927 - Prostorni plan uređenja Sisačko- moslavačke županije - WFS
1213 - Slojevi iz Prostorno planske dokumentacije na području Sisačko - moslavačke županije
1214 - Slojevi iz Prostorno planske dokumentacije na području Sisačko - moslavačke županije - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-11-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a