Općina Fužine
Prijava
Korisnik: Public

Općina Fužine

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0260

Jedinstvena oznaka subjekta:

0260

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Fužine

OIB subjekta NIPP-a:

50371966761

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Dr. F. Račkog 19, 51322 Fužine,
opcina@fuzine.hr
051/829-510
https://www.fuzine.hr/

Kristina Čop
procelnik@fuzine.hr
051/829-510

Draženko Žagar
Josipa Vlahović
komunalni.redar@fuzine.hr
Jedinstveni upravni odjel
051/829-507
Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) ,
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Fužine je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Općina Fužine je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Općina Fužine sastoji se od naselja Fužine, Lič , Vrata, Belo Selo, Slavica i Benkovac Fužinski.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0931 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Fužine
0932 - Nerazvrstane ceste Općine Fužine
0933 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Fužine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-12-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a