Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega
Prijava
Korisnik: Public

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0261

Jedinstvena oznaka subjekta:

0261

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

OIB subjekta NIPP-a:

93923679060

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Općina Tar-Vabriga
Istarska br. 8
52465 Tar
https://tar-vabriga.hr/
+385 52 443 120
+385 52 443 635
info-opcina@tar-vabriga.hr

Višnja Marić Čižmešija
v.m.cizmesia@tar-vabriga.hr
+385 91 6002565

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0936 - Prostorni plan uređenja općina - Općina Tar Vabriga-Torre-Abrega
0937 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega
0938 - Nerazvrstane ceste Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

16-12-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a