Grad Krapina
Prijava
Korisnik: Public

Grad Krapina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0264

Jedinstvena oznaka subjekta:

0264

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Krapina

OIB subjekta NIPP-a:

70356651896

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina
049 382 400
049 371 211
krapina@krapina.hr
https://www.krapina.hr

Snježana Pelin
Odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo
snjezana.pelin@krapina.hr
049 382 410
099 625 9234

Iva Benc Kunštek
iva.benc.kunstek@krapina.hr
049 382 418

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Krapina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Grad Krapina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0949 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Krapina
0950 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Krapina
0951 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Krapina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-01-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a