Grad Supetar
Prijava
Korisnik: Public

Grad Supetar

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0271

Jedinstvena oznaka subjekta:

0271

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Supetar

OIB subjekta NIPP-a:

16857373591

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vlačica 5,
21 400 Supetar
gradonacelnica@gradsupetar.hr;
procelnik@gradsupetar.hr
021 756 710
https://www.gradsupetar.hr/

Nikša Paviškov
niksa.paviskov@gradsupetar.hr
Odsjek za komunalne poslove i izgradnju
098 980 6223

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Grad Supetar je utvrđen kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Splitsko -dalmatinske županije.

Grad Supetar u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Administrativno područje Grada Supetra se sastoji od četiri naselja: Supetar, Splitska, Mirca i Škrip s ukupno 4.074 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1011 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Supetar
1012 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Supetar
1013 - Detaljni plan uređenja grada - Grad Supetar
1014 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Supetra
1015 - Registar komunalne infrastrukture Grada Supetra
1084 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Supetar - WMS
1085 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Supetar - WMS
1087 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Supetra - WMS
1088 - Registar komunalne infrastrukture Grada Supetra - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-05-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a