Općina Veliki Bukovec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Veliki Bukovec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0275

Jedinstvena oznaka subjekta:

0275

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Veliki Bukovec

OIB subjekta NIPP-a:

09571757651

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Veliki Bukovec,
Dravska ul. 7, 42231 Mali Bukovec
opcinavk@gmail.com
042/840-040
http://www.velikibukovec.hr/

Martina Horvat
Jedinstveni upravni odjel
opcinavk@gmail.com
042/840-040,
091/4840-402

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Veliki Bukovec formirana je kao jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina Veliki Bukovec je pravna osoba koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Sastav općine čine sljedeća naselja: Veliki Bukovec, Kapela Podravska i Dubovica.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1051 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Bukovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-06-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a