Grad Makarska
Prijava
Korisnik: Public

Grad Makarska

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0286

Jedinstvena oznaka subjekta:

0286

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Makarska

OIB subjekta NIPP-a:

53515145212

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Obala Kralja Tomislava 1
21300 Makarska
grad@makarska.hr
021 608 401
https://makarska.hr/

Maja Šalinović
maja.salinovic@makarska.hr
Odjel za razvoj grada
021 608463

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Makarska je jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Grad Makarska obuhvaća naselja Makarsku, Veliko Brdo, Makar i Kotišinu.
Grad Makarska u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo ,brigu o djeci,socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu,odgoj i osnovno obrazovanje , kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1369 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Makarska
1370 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Makarska

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

25-11-2022


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a