Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0005

Jedinstvena oznaka subjekta:

0005

Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

OIB subjekta NIPP-a:

22874515170

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Prisavlje 14,
10000 Zagreb,
tel.: 01 6169 111,
http://www.mppi.hr/,
Nina Perko,
nina.perko@pomorstvo.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),

Pravilnik o mjestima zakloništa (NN 3/08, 101/16),

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08),

Pravilnik o upisniku koncesija na pomorskom dobru (NN 176/04)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pomorstvo, promet i pripadajuću infrastrukturu.
Drugi se poslovi odnose na:

- unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet; sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutrašnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa;
- planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa;
- zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke;
- prijevozna sredstva osim onih poslova koje ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava;
- inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti zračne plovidbe i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama
- elektroničke komunikacije, informacijsko društvo (osim poslova u djelokrugu drugih središnjih tijela državne uprave) i poštanske usluge, pripremanje nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje i provedbu utvrđene politike i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, izradu prijedloga strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloga planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća te pripremu prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, pripremanje nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), i to osobito širokopojasnih usluga i tehnologija, izradu prijedloga mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge i tehnologije, izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske, stručnih podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu obavljanja europskih poslova u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme, elektromagnetske kompatibilnosti i poštanskih usluga, sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija te radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, suradnju u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te pripremu nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0018 - ADRIA GIS baza podataka
0019 - Automatska identifikacija brodova u pomorskom prometu
0020 - Upisnik koncesija na pomorskom dobru za koncesije koje daje Vlada RH
0021 - Evidencija granica pomorskog dobra

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 16 Morske regije

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a