Općina Šandrovac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Šandrovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0051

Jedinstvena oznaka subjekta:

0051

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Šandrovac

OIB subjekta NIPP-a:

35024150994

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Bjelovarska 6
43227 Šandrovac
+385 43 874128
+385 43 874366

Ivana Fočić
opcina-sandrovac@bj.t-com.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Šandrovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Šandrovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0506 - Nerazvrstane ceste Općine Šandrovac
0507 - Javne zelene površine Općine Šandrovac
0508 - Javna parkirališta Općine Šandrovac
0865 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Šandrovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

16-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a