Općina Ravna Gora
Prijava
Korisnik: Public

Općina Ravna Gora

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0052

Jedinstvena oznaka subjekta:

0052

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Ravna Gora

OIB subjekta NIPP-a:

97383672316

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ivana Gorana Kovačića 177
51314 Ravna Gora
pisarnica@ravnagora.hr
051/829 450
051/829 460
www.ravnagora.hr

Margareta Jurković
kom.sustav@ravnagora.hr
051 829 455

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Ravna Gora je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Općina Ravna Gora je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0521 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Ravna Gora
0522 - Nerazvrstane ceste Općine Ravna Gora
0836 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Ravna Gora

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

17-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a