Općina Gornji Mihaljevec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Gornji Mihaljevec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0054

Jedinstvena oznaka subjekta:

0054

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Gornji Mihaljevec

OIB subjekta NIPP-a:

86063681036

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Gornji Mihaljevec 74
40306 Macinec
opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
040/899-117

Goran Lovrec

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 10/1997)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Gornji Mihaljevec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Međimurskoj županiji. Općina Gornji Mihaljevec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0538 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornji Mihaljevec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

17-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a