Grad Drniš
Prijava
Korisnik: Public

Grad Drniš

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0060

Jedinstvena oznaka subjekta:

0060

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Drniš

OIB subjekta NIPP-a:

38309740312

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg kralja Tomislava 1
22320 Drniš
022/888 830
022/888 831
www.drnis.hr

Šime Cigić
sime.cigic@drnis.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Drniš je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji. Grad Drniš je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0566 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Drniš
0567 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Drniš

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

23-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a