Općina Motovun-Montona
Prijava
Korisnik: Public

Općina Motovun-Montona

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0066

Jedinstvena oznaka subjekta:

0066

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Motovun-Montona

OIB subjekta NIPP-a:

40892183385

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Andrea Antica 1
52424 Motovun
opcina@motovun.hr
www.motovun.hr
052 681-642

Nenad Šćulac
nenad.sculac@motovun.hr
052/672-772


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Motovun-Montona je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Motovun-Montona je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1060 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Motovun-Montona
1061 - Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Motovun-Montona
1062 - Nerazvrstane ceste Općine Motovun-Montona

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a