Općina Hercegovac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Hercegovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0069

Jedinstvena oznaka subjekta:

0069

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Hercegovac

OIB subjekta NIPP-a:

77012001014

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Moslovačka 150
43284 Hercegovac
043/524-560
043/524-505
www.opcinahercegovac.hr

Maja Angjal
opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr
043/524-511

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Hercegovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Hercegovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0553 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Hercegovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a