Općina Đelekovec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Đelekovec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0079

Jedinstvena oznaka subjekta:

0079

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Đelekovec

OIB subjekta NIPP-a:

38156523151

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Mihovila Pavleka Miškine 1
48316 Đelekovec
opcina@delekovec.hr
048/ 834-020
099/212-6117
www.delekovec.hr

Vladimir Tončić
opcina.djelekovec@kc.t-com.hr
099/545-9209

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Đelekovec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Đelekovec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0699 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Đelekovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a