Općina Krapinske Toplice
Prijava
Korisnik: Public

Općina Krapinske Toplice

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0084

Jedinstvena oznaka subjekta:

0084

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Krapinske Toplice

OIB subjekta NIPP-a:

97782176849

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Antuna Mihanovića 3
49217 Krapinske Toplice
049 232 267
049 232 707

Ernest Svažić
info@krapinske-toplice.hr
099 337 9211

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Krapinske Toplice je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Krapinske Toplice je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0817 - Prostorni plan uređenja općina - Općina Krapinske Toplice
0818 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Krapinske Toplice

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a