Općina Trnovec Bartolovečki
Prijava
Korisnik: Public

Općina Trnovec Bartolovečki

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0093

Jedinstvena oznaka subjekta:

0093

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Trnovec Bartolovečki

OIB subjekta NIPP-a:

06955881275

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Bartolovečka ulica 76
42202 Trnovec Bartolovečki
opcina@trnovec-bartolovecki.hr
042 683 060

Dejan Roško
strucnisuradnik@trnovec-bartolovecki.hr
042 550 153

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Trnovec Bartolovečki je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Trnovec Bartolovečki je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0555 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki
0556 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a