Općina Biskupija
Prijava
Korisnik: Public

Općina Biskupija

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0094

Jedinstvena oznaka subjekta:

0094

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Biskupija

OIB subjekta NIPP-a:

43969776257

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Orlić, Trg Ivana Meštrovića 2
22300 Knin
kontakt@biskupija.hr
wwww.biskupija.hr
022/660332

Goran Matijaš
opcinabiskupija.pisarnica@gmail.com
tel. 098492386

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Biskupija je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji. Općina Biskupija je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0557 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Biskupija

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a