Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda -WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda -WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1384

Jedinstvena oznaka izvora:

1384

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda -WMS

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Lumbarda obuhvaća područje Općine Lumbarda te se primjenjuje unutar zakonski utvrđenih granica JLS. Plan utvrđuje uvjete za dugoročno uređenje područja JLS, svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te posebno zaštitu kulturnih dobara, vrijednih dijelova prirode i krajobraza. Sastoji se od slojeva: 1. Korištenje i namjena prostora, 2.a. Promet, pošta i telekomunikacija, 2.b. Elektroenergetika, vodnogospodarski sustav, zbrinjavanje otpada, 3.a.1. Prirodno nasljeđe, 3.a.2. Ekološka mreža, 3.a.3. Staništa, 3.b. Kulturna dobra, 3.c. Uvjeti ograničenja, posebne mjere i planovi, 4. Građevinska područja.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://lumbarda.pipgis.hr/xyz-services/pp/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0173 - Općina Lumbarda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Lumbarda

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-12-2022

Upareni izvor:

0653 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a