Grad Kaštela
Prijava
Korisnik: Public

Grad Kaštela

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0123

Jedinstvena oznaka subjekta:

0123

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Kaštela

OIB subjekta NIPP-a:

08727843572

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Braće Radić 1
21212 Kaštel Sućurac
www.kastela.hr

Josipa Kurbaša Banovac
josipa.kurbasa.banovac@kastela.hr

Ivana Ugrina
ivana.ugrina@kastela.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju
(NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.),
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13., 52/18.,50/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Kaštela je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grad Kaštela je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0826 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Kaštela
0827 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kaštela
0828 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Kaštela
0829 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Kaštela

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a